Documenten

Pedagogisch beleidsplan

In dit pedagogische beleidsplan formuleren wij onze visie en identiteit en werken die uit in het concrete handelen zoals dat gebeurt op de peuteropvang. Hiermee hebben we een instrument in handen om al ons handelen, en vooral vernieuwingen, te toetsen aan onze visie. Daarnaast is dit plan bedoeld om ook naar buiten toe te laten zien wie we zijn en waar we voor staan.  In dit pedagogisch beleidsplan is het VVE-programma opgenomen welke onderdeel uitmaakt van het pedagogisch beleidsplan.

Download hier het Pedagogisch beleidsplan (PDF)

 

Oudercommissie

Hier vindt u het oudercommissieprotocol.

VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Heel kort door de bocht wil het kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase (nl de leeftijd tussen 2 en 4 jaar) stimuleren en prikkelen in hun ontwikkeling. In eerste aanleg was VVE vooral gericht op achterstanden in de taalontwikkeling van jonge kinderen, inmiddels is het veel meeromvattend. Ook kinderen zonder achterstand worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door het werken met een VVE-programma.

Omdat het te ver zou voeren om over het hele brede spectrum van VVE op onze website alle ins en outs te vermelden, hebben we een selectie gemaakt uit enkele links naar documenten of websites waar u meer kunt lezen over VVE.

Naast de doorverwijzing middels de onderstaande links, willen we u ook graag informeren over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de invoering van het VVE-beleid.

Brief aan de ouders

Infobrief aan de ouders m.b.t. VVE (pdf-formaat)

Quick-scan van de diverse VVE-programma’s

Privacyverklaring

Peuteropvang De Ark verwerkt persoonsgegevens met het oog op het bieden van peuteropvangwerk. Het speerpunt van De Ark is het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor peuters, we willen een aanvulling op en uitbreiding van het gezin zijn. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download hier de Privacyverklaring (AVG)

Inspectierapport van GGD

De overheid stelt aan alle kindercentra kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en gezondheid van jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Daarom hebben wij jaarlijks een -onaangekondigde- inspectie van de GGD.

Download hier het meest recente inspectierapport.

Inspectierapport De Bosrand (pdf-formaat)

 

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld start De Ark met de procedure zoals deze in de meldcode is opgenomen. In onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 een afwegingskader opgenomen. Een kader voor professionals helpt het risico, de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling af te wegen.

Download hier het Protocol kindermishandeling (pdf-formaat)

Hier vindt u het opleidingsplan 2022.