Privacybeleid

Privacyverklaring PSZ De Ark

De rechtspersoonlijkheid Stichting Pr. Chr. Peuteropvang De Ark verwerkt persoons-gegevens met het oog op het bieden van peuteropvangwerk. Het speerpunt van De Ark is het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor peuters, we willen een aanvulling op en uitbreiding van het gezin zijn. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: uw naam en dat van uw kind, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer, bankrekeningnummer en geboortedatum, BSN-nummer, inkomensgegevens en informatie over de ontwikkeling van uw kind evenals observatierapportages. Maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop uw kind herkenbaar is afgebeeld.

Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in zowel digitale als analoge administraties. Deze zijn alleen toegankelijk voor daartoe geëigende medewerkers van De Ark voor het uitoefenen van hun functie. Uw persoonsgegevens zijn door u aan ons verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier, de plaatsingsovereenkomst en/of het machtigingsformulier.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. In concreto houdt dit in dat uw gegevens digitaal zijn opgeslagen op een beveiligde laptop en analoog worden bewaard in een afgesloten kast/ruimte.

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor uw minderjarig kind wordt de toestemming gegeven door degene die het (ouderlijk) gezag voor de minderjarige draagt.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld (het bieden van peuteropvangwerk in al zijn facetten) en niet willekeurig aan derden ter beschikking gesteld. Dat betekent o.a. dat met behulp van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) activiteiten onder de aandacht worden gebracht, de basisschool waar uw zoon/dochter naar toe gaat wordt geïnformeerd en de subsidieaanvragen worden gedaan en verantwoord (hierbij zijn de persoonsgegevens overigens geanonimiseerd). Er wordt ten aanzien van het verstrekken van de persoonsgegevens alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het bezoek van de inspectie GGDRU.

Persoonsgegevens leidsters en bestuur

De persoonsgegevens van personen die tot het bestuur of het team leidsters behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van emailadressen met de domeinnaam @pszdeark.nl

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan, bij publiekelijke plaatsing online wordt toestemming gevraagd, dit gebeurt vooraf, schriftelijk, bij het ingaan van de plaatsing.

Opnames

Video
Een aantal maal per jaar worden er opnames gemaakt ten behoeve van de intercollegiale toetsing en bij bijzondere gelegenheden. Deze opnamen worden enkel intern gebruikt ter bevordering van de kwaliteit van het werk van de leidsters of het vastleggen van bijzondere momenten. Ook hierbij geldt dat er vooraf, schriftelijk toestemming wordt gevraagd bij het ingaan van de plaatsing.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u of uw kind zichtbaar bent/is, ondanks de eerder afgegeven toestemming, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen aan het bestuur. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd.

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunt u persoonsgegevens laten verwijderen. Het verwijderen van uw gegevens wordt aangemerkt als een opzegging van de plaatsing van uw kind. Indien u niet zelf uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen, stuurt u hiervoor een email aan het bestuur.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van De Ark wordt gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en in voorkomende gevallen door wetgeving verlangd wordt. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan het bestuur, aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij: Diana Mulder via diana@happykids.info